Wiaczesław Michalczuk

Wiaczesław Michalczuk: urbanista - fizjograf, przyrodnik.
Zamojskie Towarzystwo Przyrodnicze

Urodziłem się w 1970 r. na Podlasiu, gdzie spędziłem dzieciństwo i ukończyłem szkołę podstawową. W latach 1985-1990 uczęszczałem do Technikum Drzewnego w Hajnówce, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. W 1995 r. ukończyłem studia na kierunku geografia na Wydziale BiNoZ na UMCS w Lublinie.
Od 1995 r. pracuję jako urbanista - fizjograf, początkowo w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego w Zamościu, a od 1999 r. w Biurze Planowania Przestrzennego w Lublinie, w Oddziale Terenowym w Zamościu. Służbowo zajmuję się ochrona środowiska, a w szczególności ochroną przyrody. W 2002 r. ukończyłem Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Amatorsko zajmuję się botaniką i entomologią (motyle dzienne i od 2005 r. ważki).
Od 2000 r. prowadzę badania walorów przyrodniczych na Zamojszczyźnie, początkowo przy Zamojskiej Grupie OTOP.
Od 2005 r. jest członkiem - założycielem Zamojskiego Towarzystwa Przyrodniczego, a od 2006 r. Prezesem Zarządu ZamToP.
W 2007 r. wstąpiłem do Sekcji Odontologicznej PTE.

Moje dotychczasowe dokonania:

A) Artykuły odonatologiczne:
1. MICHALCZUK W. (msc). Rozmieszczenie ważek na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Sprawozdanie z badań w 2006 r. Roztoczański PN. Zamość 2006.
2. MICHALCZUK W. (2007). Stwierdzenie łątki ozdobnej Coenagrion ornatum (Sélys, 1850) na Wyżynie Wołyńskiej (Polska południowo-wschodnia). Odonatrix t.III, z.2: 40- 42.

B) Inne artykuły:
3. MICHALCZUK W., STACHYRA P. 2003. Nowe stanowisko lipiennika Loesela Liparis loeselii na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(5): 122-125
4. MICHALCZUK W. 2003. Nowe stanowisko storczyka krwistego żółtawego Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 59(5): 126-128
5. MICHALCZUK W. 2004. Potwierdzenie występowania niebielistki trwałej Swertia perennis L. subsp. perennis na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(6): 115-119
6. MICHALCZUK W. 2004. Odnalezienie mleczu błotnego Sonchus palustris na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(6): 120-123
7. STACHYRA P., TCHÓRZEWSKI M., KOBYLAS T., MARCZAKOWSKI P., MICHALCZUK W. 2004. Stanowiska ropuchy paskówki Bufo calamita na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60(1): 85-91
8. LORENS B., MICHALCZUK W., STACHYRA P. (msc). Dokumentacja do utworzenia rezerwatu przyrody "Torfowisko Śniatycze" w dolinie Sieniochy koło Komarowa na Zamojszczyźnie, Lubelski Urząd Wojewódzki. Zamość 2003.
9. MICHALCZUK W. (msc). Stan i problemy ochrony przyrody na Zamojszczyźnie. Roztoczański PN. Zamość 2005.
10. MICHALCZUK W. (msc). Rozmieszczenie motyli dziennych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego, Występowanie rzadkich gatunków roślin naczyniowych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Sprawozdanie z badań w 2005 r. Roztoczański PN. Zamość 2005.
11. MICHALCZUK W. 2005. Nowe stanowiska starca wielkolistnego Senecio macrophyllus na Zamojszczyźnie. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61(1): 98-100
12. MICHALCZUK W. 2005. Nowe stanowiska modraszka alkona Maculinea alcon i nowa roślina pokarmowa jego gąsienic. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 61(2): 97-100
13. MICHALCZUK W. (msc). Rozmieszczenie motyli dziennych na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Sprawozdanie z badań w 2006 r. Roztoczański PN. Zamość 2006.