Publikacje oryginalne


MIELEWCZYK S. 1965. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za III i IV kwartał 1964, 28 (2): 223-224.
MIELEWCZYK S. 1965. Bemerkungen zur Morpholo-gie der Larven von Agrion virgo (L.) und A. splendens (Harr.) (Odonata, Agrionidae). Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Cl. II, sciences biologiques, 13 (10): 583-585.
MIELEWCZYK S. 1966. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego. Prace Monograficzne nad Przyrodą Wielkopolskiego Parku Narodowego pod Poznaniem PTPN, 4 (3): 1-39.
MIELEWCZYK S. 1967. Bemerkungen über die Morphologie der Larven einiger Libellenarten (Odonata). Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Cl. II, sciences biologiques, 15 (4): 221-225.
MIELEWCZYK S. 1967. O pożywieniu gąsiorka, Lanius collurio L., w okolicy Gniezna (woj. poznańskie). Acta Ornithologica, 10 (6): 157-175.
MIELEWCZYK S. 1969. Larwy ważek (Odonata) niektórych torfowisk sfagnowych Polski. Polskie Pismo Entomologiczne, 39 (1): 17-81.
MIELEWCZYK S. 1970. Odonata i Heteroptera rezerwatu Ptasi Raj koło Gdańska ze szczególnym uwzględnieniem słonawego jeziora. Fragmenta Faunistica, 15 (19): 343-363.
MIELEWCZYK S. 1970. Ważki (Odonata) i pluskwiaki wodne (Heteroptera) torfowiska niskiego pod Gnieznem (woj. poznańskie). Fragmenta Faunistica, 16 (1) : 1-10.
MIELEWCZYK S. 1971. Ważki (Odonata) Mierzei Helskiej. Polskie Pismo Entomologiczne, 41 (2): 361-369.
MIELEWCZYK S. 1971. Über das Vorkommen von Lestes barbarus (Fabr.) in Polen. [W:] Abstracts of the First European Symposium of Odonatology, Gent (Belgium), October 22-23, 1971: 33.
MIELEWCZYK S. 1972. Über das Vorkommen von Lestes barbarus (Fabricius) in Polen. Odonatologica, 1 (1): 37-40.
MIELEWCZYK S. 1972. Ważki (Odonata) okolic Gniezna. Fragmenta Faunistica, 18 (8): 141-162.
MIELEWCZYK S. 1973. Ważki (Odonata) rzeki Raby, niektórych jej dopływów i zbiorników przy-rzecznych. Acta Hydrobiologica, 15 (4): 379-385, 1 tabela.
MIELEWCZYK S. 1974. Bemerkungen über die Synonymie von Coenagrion lunulatum (Charpentier, 1840) - C. vernale (Hagen, 1839, nomen nudum) (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica, 3 (4): 267-268.
MIELEWCZYK S. 1977. Odonata. [W:] A. Wróblewski (red.), Bottom fauna of the heated Konin Lakes. Monografie Fauny Polski, 7. PWN, Warszawa - Kraków: 205-223.
MIELEWCZYK S. 1978. Ważki (Odonata) Pienin. Fragmenta Faunistica, 22 (6): 265-294.
MIELEWCZYK S. 1978. A new record of the mass occurrence of Aeshna (Hesperaeschna) confusa (Rambur) on a ship in the mouth of Rio de la Plata, Uruguay (Anisoptera: Aeshnidae). Notulae Odonatologicae, 1 (2): 29.
MIELEWCZYK S. 1979. Badania nad entomofauną (Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera) jeziora Zbęchy i kanału pod Rogaczewem. [W:] XI Zjazd Hydrobiologów Polskich w Łodzi, 5-8 września 1979. Streszczenie komunikatów: 93-94.
MIELEWCZYK S. 1979. Ein neuer Fundort von Orthetrum brunneum (Fonscolombe) und die Verbreitung der Art in Polen (Anisoptera: Libellulidae). Notulae Odonatologicae, 1 (4): 59-61.
MIELEWCZYK S. 1981. Uwagi o faunie ważek (Odo-nata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Przegląd Zoologiczny, 25 (2): 259-263.
MIELEWCZYK S. 1982. Der Zug von Libellula quadrimaculata L. durch Gniezno, Westpolen im Jahr 1975 (Anisoptera: Libellulidae). Notulae Odonatologicae, 1 (9): 154.
MIELEWCZYK S. 1982. Flug der Sympetrum fonscolombei (Sel.) über dem Atlantischen Ozean (Anisoptera: Libellulidae). Notulae Odonatologicae, 1 (10): 165-166.
MIELEWCZYK S. 1984 (1983/1984). Quantitative investigations on Odonata, Heteroptera and Coleoptera in a drainage channel near the village of Turew (Poznań region). Acta Hydrobiologica, 25/26 (1): 89-100.
MIELEWCZYK S. 1988. Dotychczasowy stan poznania fauny ważek (Odonata) OPN. [W:] Stan poznania fauny Ojcowskiego Parku Narodowego i problemy jej ochrony, Ojców, 6-7 maja 1988 r. Streszczenia referatów: 9.
MIELEWCZYK S. 1990. Odonata - Ważki. [W:] J. Razowski (red.), Wykaz zwierząt Polski. Tom I, część XXXII/1-20 Insecta: Protura-Plani-pennia. Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków: 39-42.
MIELEWCZYK S. 1990. Dotychczasowy stan poznania fauny ważek (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. Prof. Władysława Szafera, 1: 59-62.
MIELEWCZYK S. 1990. Evaluation quantitative des larves d'Odonates dans de petits réservoirs champetres des environs de Turew (Région de Poznań). Acta Hydrobiologica, 32 (1/2): 187-193.
MIELEWCZYK S. 1993. Wstępne rozpoznanie składu jakościowego niektórych grup owadów (Odo-nata, Heteroptera, Coleoptera) kilku jezior lobeliowych okolic Bytowa (Pojezierze Pomor-skie). [W:] I Konferencja Naukowa "Jeziora lobeliowe, charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona". Poznań - Bytów, 13-16 września 1993. Program konferencji i streszczenia referatów: 17.
MIELEWCZYK S., DOMEK P. 1994. Zagęszczenie i biomasa zoobentosu na maksymalnych głębokościach jezior lobeliowych Pojezierza Bytowskiego i Borów Tucholskich. [W:] M. Kraska (red.), Jeziora lobeliowe, charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Cz. II. Idee ekologiczne 7, seria Szkice 5: 29-45.
MIELEWCZYK S. 1994. Wstępne rozpoznanie składu jakościowego niektórych grup owadów (Odo-nata, Heteroptera, Coleoptera) jezior lobeliowych w okolicy Bytowa (Pojezierze Pomorskie). [W:] M. Kraska (red.), Jeziora lobeliowe, charakterystyka, funkcjonowanie i ochrona. Cz. II. Idee ekologiczne 7, seria Szkice 5: 85-92.
MIELEWCZYK S. 1996. Zmiany w faunie ważek (Odonata) Tatrzańskiego Parku Narodowego. [W:] I Ogólnopolska Konferencja "Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek - stan i perspektywy badań tatrzańskich", Zakopane 6-9.10.1995: 39.
MIELEWCZYK S. 1996. Zmiany w faunie ważek (Odonata) Tatrzańskiego Parku Narodowego. [W:] A. Kownacki (red.), Przyroda Tatrzańskiego Parku Narodowego a Człowiek, Tom II. Biologia. Tatrzański Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi Oddział Krakowski, Kraków - Zakopane: 88-89.
MIELEWCZYK S. 1997. Proces zasiedlania nowo utworzonego stawu śródpolnego przez główne grupy owadów (Ephemeroptera, Odonata, Heteroptera, Coleoptera). [W]: IV Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne: Fauna denna małych zbiorników słodkowodnych i małych rzek. 5-7 czerwiec 1997, Siedlce: 12-13.
MIELEWCZYK S. 1997. Jakościowe i ilościowe zmiany zasiedlenia Ephemeroptera, Odonata, Hete-roptera i Coleoptera w świeżym stawie śródpolnym. [W]: XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Poznań, 8-11 września 1997. Materiały zjazdowe: 96.
MIELEWCZYK S. 1997. Odonata - ważki. [W:] J. Razowski (red.), Wykaz zwierząt Polski. Tom V, Część XXXII/24 Hymenoptera - Posłowie. Wyd. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwie-rząt PAN, Kraków: 161.
MIELEWCZYK S. 1998. Ważki (Odonata) Ojcowskiego Parku Narodowego. [W:] Sympozjum "Ba-dania faunistyczne w Ojcowskim Parku Narodowym w latach 1988-1997". Ojców, 7-9. maja 1998. Materiały sesji: 22.
MIELEWCZYK S. 1998. Materiały do znajomości entomofauny wodnej (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) stawów rybnych pod Siedlcami jako proponowanego rezerwatu "Rybakówka". Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", 2: 109-118.
MIELEWCZYK S. 2000. Larwy ważek (Odonata) Wielkopolskiego Parku Narodowego i zmiany zachodzące w ich składzie. [W:] Fauna denna jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych. Jeziory, Wielkopolski Park Narodowy, 25-27 maja 2000: 13-17.
MIELEWCZYK S. 2000. Ważki (Odonata). [W:] J. Razowski (red.), Flora i fauna Pienin. Monografie Pienińskie, 1: 143-145.
MIELEWCZYK S., DOMEK P. 2002. Makrofauna płytkiego litoralu lobeliowego jeziora Jeleń w Bytowie (Pojezierze Bytowskie). [W:] Fauna denna płytkich jezior. Materiały IX Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Toruń - Bachotek, 16-18 maja 2002: 24.
MIELEWCZYK S. 2003. Entomofauna (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) torfowiska sfagnowego jako końcowego stadium lądowienia zbiornika dystroficznego na przykładzie Niknącej Łąki (Park Narodowy Gór Stołowych). [W:] Badania fauny dennej wód różnych typów. X Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne, Ciążeń, 8-10 V 2003. Idee Ekologiczne, 15, seria Szkice, 8: 73-76.
MIELEWCZYK S. 2003. Materiały do poznania entomofauny (Odonata, Hemiptera: Heteroptera, Coleoptera) torfowiska "Niknącej Łąki" w Parku Narodowym Gór Stołowych. Szczeliniec, 7: 59-72.
MIELEWCZYK S. 2003. Materiały do znajomości entomofauny (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) Jeziora Łekneńskiego. Studia i Materiały do Dziejów Pałuk, 5: 33-45.
MIELEWCZYK S. 2003. Wiosenny stan entomofauny (Odonata, Heteroptera, Coleoptera) w rzece Warcie i zbiornikach przyrzecznych w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym. Rocznik Naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", 7: 87-99.
MIELEWCZYK S. 2004. O ratunek dla entomofauny Stawów Toporowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. [W:] P. Buczyński, A. Ptaszyń-ska, E. Serafin (red.), Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. II Krajowe Sympozjum Odonatologiczne, XXIX Sympozjum Sekcji Koleopterologicznej PTE, III Seminarium Trichopterologiczne, Urszulin, 21-23.05.2004 r. Streszczenia referatów, komunikatów i posterów. Mantis, Olsztyn: 17.
MIELEWCZYK S. 2004. Metodyka badań entomo-fauny wodnej z uwzględnieniem obszarów chronionych. [W:] P. Buczyński (red.), Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 23 (3): 519-526.
MIELEWCZYK S. 2004. Stan badań i zagrożenie entomofauny Stawów Toporowych w Tatrzańskim Parku Narodowym. [W:] P. Buczyński (red.), Badania ważek, chrząszczy i chruścików na obszarach chronionych. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 23 (3): 527-534.
MIELEWCZYK S. 2004. Somatochlora alpestris (Sélys, 1840), Miedziopierś alpejska. [W:] Z. Gło-waciński, J. Nowacki (red.), Polska czerwona księga zwierząt, Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, Kraków - Poznań: 57-58.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Aeshnidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Calopterygidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Coenagrionidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Cordulegastridae. [W:] W. Bogdano-wicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Corduliidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Gomphidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Lestidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chu-dzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, War-szawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Libellulidae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.
MIELEWCZYK S., TOŃCZYK G. w druku. Wykaz gatunków, Platycnemididae. [W:] W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska (red.), Fauna Polski - charakterystyka i wykaz gatunków, t. 2. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.


Inne publikacje


MIELEWCZYK S. 1964. B. F. Belyšev: Opredelitel strekoz Sibiri po imaginalnym i ličinočnym fazam. Izdatelstvo Akademii Nauk SSSR, Moskva - Leningrad, 1963, str. 112 + 2 nlb. Przegląd Zoologiczny, 8 (2): 179. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1966. F. Cîrdei, F. Bulimar: Odonata, in Fauna Republicii Populare Române. Insecta. Editura Academiei Republicii Populare Române, Bucureşti. 1965, Vol. VII, Fasc. 5, 274 pp., 243 ff. Przegląd Zoologiczny, 10 (2): 253. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1971. D. St. Quentin, M. Beier. Odonata (Libellen) [Odonata - ważki], Handbuch der Zoologie, II. Auflage, Bd. IV, 2. Hälfte, Lfg. 3, Walter de Gruyter & Co., Berlin 1968, 39 stron 27 rys. Polskie Pismo Entomologiczne, 41 (1): 232-233. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1972. J.I. Rybak: Przewodnik do rozpoznawania niektórych bezkręgowych zwierząt słodkowodnych. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk - Zakład Ekologii, PWN, Warszawa, 1971. str. 75, tab. 33. Przegląd Zoologiczny, 16 (1): 86-87. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1972. Pierwsze Europejskie Sympozjum Odonatologiczne, Gandawa, 22-23 października 1971. Przegląd Zoologiczny, 16 (3): 371-372.
MIELEWCZYK S. 1974. B. M. Mamaev, Opredelitel' nasekomych po ličinkam. Posobie dla učitelej [Klucz do oznaczania larw owadów. Podręcznik dla nauczycieli] - Prosveščenie, Moskwa 1972, str. 400, 186 ryc., 16 tabl. Polskie Pismo Entomologiczne, 44 (2): 467-468. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1974. B. F. Belyšev: Strekozy Sibiri (Odonata). Izdat. "Nauka", Sibirsk. Otdel., Novosibirsk 1973. T I, Cz. 1-2: 619 str., 270 ryc. Przegląd Zoologiczny, 18 (2): 276-277. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1979 (1978). B. F. Belyšev, A. Ju. Charitonov: Opredelitel' strekoz po kryl'jam (rody Boreal'nogo faunističeskogo carstva i sopredel'nych zemel', vidy fauny SSSR) (Klucz do oznaczania ważek na podstawie użyłkowania skrzydeł (rodzaje borealnego królestwa faunistycznego i przyległych obszarów, gatunki fauny ZSRR), Izdatel'stvo "Nauka", Sibirskoe Otdelenie, Novosibirsk, 1977, str. 397+2 nlb., 327 ryc. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 22: 73-74. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1979 (1978). Notulae Odonatologicae. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towa-rzystwa Entomologicznego, 22: 96-97.
MIELEWCZYK S. 1979. G. Jurzitza - Unsere Libellen. Die Libellen Mitteleuropas in 120 Farbfotos. (Nasze ważki. Ważki Środkowej Europy w 120 barwnych fotografiach). Bunte Kosmos - Taschenführer, Franckische Verlagshandlung. W. Keller Co., Stuttgart 1978, 71 str. Biuletyn Informacyjny Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 23: 100-102. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1982. Polish translation of the 'Aka-Tombo' ['Red Dragonflies'] song of Rofu Miki. Notulae Odonatologicae, 1 (9): 147.
MIELEWCZYK S. 1982. Dziesięć lat (1971-1981) działalności Międzynarodowego Towarzystwa Odonatologicznego. Wiadomości Entomologiczne, 3 (3/4): 173-176.
MIELEWCZYK S. 1984. Advances in Odonatology. Vol. I. Proceedings of the Sixth International Symposium of Odonatology Chur, 1981. Societas Internationalis Odonatologica (S.I.O.) and Netherlands Entomological Society, Utrecht and Amsterdam, 1982, VI + 308 pp. Przegląd Zoologiczny, 28 (2): 244-246. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1984. D. C. Geijskes & J. van Tol: De libellen van Nederland (Odonata). Koninklijke Nederlandse Naturhistorische Vereniging, Hoogwoud (N. H.), 1983, 368 pp., 539 ff., 8 tt. Przegląd Zoologiczny, 28 (2): 246-248. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1985. Opuscula Zoologica Fluminensia, nowe szwajcarskie wydawnictwo seryjne. Przegląd Zoologiczny, 29 (3): 386-387. [recenzja]
MIELEWCZYK S. 1998. Historia badań odonatologicznych w Polsce. [W:] I Krajowe Seminarium Odonatologiczne, Bromierzyk, 17-19 kwietnia 1998r. Materiały zjazdowe: 10-13.
MIELEWCZYK S. 2001. [Autobiogram]. [W:] M. Bunalski, J.J. Lipa, J. Nowacki (red.), Almanach entomologów polskich XX wieku. Wiadomości Entomologiczne, 20 (Supl.): 129.
MIELEWCZYK S. 2005. Pochodzenie wyrazów ważka, Libellula, Odonata. Odonatrix, 1 (2): 25.