Dr Rafał BERNARD

(Publikacje / Granty / Ekspertyzy / Aktywności międzynarodowe)

Publikacje

1.08.2010:
98 publikacji = 71 Odonata i odonatologia + 2 entomologia + 20 Chiroptera + 1 Gastropoda + 1 Crustacea Anostraca + 3 inne

Wybór
(układ według grup a w ich obrębie chronologiczny)

Ważki

Bernard, R., 1993. Cercion lindenii (Selys), a new species for the fauna of Poland (Zygoptera: Coenagrionidae). Notulae odonatologicae, 4 (2): 21-23.

Bernard, R., 1994. An unusual emergence site for Aeshna cyanea (Müll.) (Anisoptera: Aeshnidae). Notulae odonatologicae, 4 (4): 66.

Bernard, R. & J. Samoląg, 1994. Aeshna affinis (Vander Linden, 1820) in Poland (Odonata: Aeshnidae). Opuscula zoologica fluminensia, 117: 1-7.

Bernard, R. & J. Musiał, 1995. Observations of an abundant occurrence of Hemianax ephippiger (Burmeister, 1839) in western Poland in 1995 (Odonata: Aeshnidae). Opuscula zoologica fluminensia, 138: 1-9.

Bernard, R. & J. Samoląg, 1997. Analysis of the emergence of Aeshna affinis Vander Linden, 1823 in the vicinity of Poznań, western Poland (Odonata: Aeshnidae). Opuscula zoologica fluminensia, 153: 1-12.

Bernard, R., 1997. An extremely late record of Sympetrum fonscolombei (Sél.) in Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notulae odonatologicae, 4 (10): 159-160.

Bernard, R., 1998. Stan wiedzy o rozmieszczeniu i ekologii Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) (Odonata: Coenagrionidae) w Polsce. Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", Poznań, 2: 67-93.

Bernard, R., 2000. On the occurrence of Cercion lindenii (Sélys, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opuscula zoologica fluminensia, 177: 1-11.

Bernard, R. & J. Samoląg, 2000. An interesting record of Crocothemis erythraea (Brullé) in midwestern Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notulae odonatologicae, 5 (5): 64-65.

Bernard, R., 2000. Stan wiedzy o występowaniu i biologii Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807) w Polsce (Odonata: Cordulegastridae). Rocznik naukowy Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra", Poznań, 4: 55-87.

Bernard, R., 2002. First records of Aeshna crenata Hagen, 1856 in Lithuania with selected aspects of its biology (Odonata: Aeshnidae). Opuscula zoologica fluminensia, 202: 1-21.

Bernard, R., Buczyński, P., Łabędzki, A., Tończyk, G., 2002. Odonata Ważki. [w:] Głowaciński Z. (red.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 125-127.

Bernard, R. & J. Samoląg, 2002. Coenagrion johanssoni (Wallengren) in Lithuania (Zygoptera: Coenagrionidae). Notulae odonatologicae, 5 (10): 117-120.

Bernard, R., Buczyński, P., Tończyk, G., 2002. Present state, threats and conservation of dragonflies (Odonata) in Poland. Nature Conservation, Kraków, 59: 53-71.

Bernard, R., 2003. Aeshna crenata Hag., a new species for the fauna of Latvia (Anisoptera: Aeshnidae). Notulae odonatologicae, 6 (1): 8-10.

Sahlén, G., R. Bernard, A. Cordero Rivera, R. Ketelaar & F. Suhling 2004. Critical species of Odonata in Europe. International Journal of Odonatology 7 (2): 385-398.

Bernard, R. & P. Ivinskis 2004. Orthetrum brunneum (Fonscolombe, 1837), a new dragonfly species in Lithuania (Odonata: Libellulidae). Acta Zoologica Lituanica, 14 (3): 31-36.

Bernard R., 2004. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840), iglica mała. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki [red.], Polska czerwona księga zwierząt, Bezkręgowce, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 54-55.

Bernard, R., 2004. Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807), szklarnik leśny. [w:] Z. Głowaciński, J. Nowacki [red.], Polska czerwona księga zwierząt, Bezkręgowce, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków & Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego, Poznań: 56-57.

Bernard, R., 2004. Coenagrion ornatum (Sélys, 1850), Łątka ozdobna. [w:] Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. [red.], Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, tom 6, Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 25-29.

Bernard, R., 2004. Ophiogomphus cecilia (Geoffroy in Fourcroy, 1785), Trzepla zielona. [w:] Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. [red.], Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, tom 6, Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 30-34.

Bernard, R., 2004. Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825), Zalotka większa. [w:] Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. [red.], Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, tom 6, Ministerstwo Środowiska, Warszawa: 35-38.

Bernard, R. & H. Wildermuth, 2005. Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) in Europe: a case of a vanishing relict (Zygoptera: Coenagrionidae). Odonatologica, 34 (4): 335-378.

Bernard, R, & H. Wildermuth, 2005. Verhaltensbeobachtungen an Nehalennia speciosa in Bezug auf Raum, Zeit und Wetter (Odonata: Coenagrionidae). Libellula, 24 (3/4): 129-153.

Bernard, R., 2005. First record of Aeshna affinis Vander Linden, 1820 in Lithuania (Anisoptera: Aeshnidae) and corrective notes on the Lithuanian Odonata checklist. Notulae odonatologicae, 6 (6): 53-55.

Bernard, R., Buczyński, P., 2006. Poland, Estonia, Lithuania, Latvia, Belarus and Ukraine. [in:] K.-D.B. Dijkstra (ed.) & R. Lewington, Field guide to the dragonflies of Britain and Europe. British Wildlife Publishing, Milton on Stour: 43-45.

Bernard, R. & H. Wildermuth, 2006. Nehalennia speciosa. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <www.iucnredlist.org>.

Bernard, R. & O.E. Kosterin, 2008. Field notes of two hunters for Nehalennia speciosa in boggy Vasyugan Plain, West Siberia. IDF-Report, 12: 1-34.

Bernard, R., P. Ivinskis & B. Daraż, 2008. Lestes barbarus (Fabricius), a forgotten species in the fauna of Lithuania (Zygoptera: Lestidae). Notulae odonatologicae, 7 (1): 1-4.

Bernard, R., Buczyński, P., 2008. Stan zachowania i wybiórczość siedliskowa iglicy małej Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840) w Polsce. Odonatrix, 4 (2): 43-60.

Bernard, R., Buczyński, P., Tończyk, G., Wendzonka, J., 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce. A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań. 256 pp.

Bernard, R. & O.E. Kosterin, 2010. Biogeographical and ecological description of the Odonata of eastern Vasyugan Plain, West Siberia, Russia. Odonatologica, 39 (1): 1-28.

Bernard, R. & B. Daraż, 2010. Relict occurrence of East Palaearctic dragonflies in northern European Russia, with first records of Coenagrion glaciale in Europe (Odonata: Coenagrionidae). International Journal of Odonatology, 13 (1): 39-62, 1 tablica (plate).

Kalkman, V.J., J.-P. Boudot, R. Bernard, K.-J. Conze, G. De Knijf, E. Dyatlova, S. Ferreira, M. Jović, J. Ott, E. Riservato and G. Sahlén, 2010. European Red List of dragonflies. IUCN & Publications Office of the European Union, Luxembourg.

Bernard, R. & T. Schmitt 2010. Genetic poverty of an extremely specialized wetland species, Nehalennia speciosa: implications for conservation (Odonata: Coenagrionidae). Bulletin of Entomological Research, 100 (4): 405-413.


Nietoperze

Bernard, R., Głazaczow, A., Samoląg, J., 1991. Overwintering bat colony in Strzaliny (North-Western Poland). Acta zoologica cracoviensia, 34 (2): 453-461.

Bernard, R., Jurczyszyn, M., 1994. Dekady Spisu Nietoperzy (1988-1992) w Poznaniu. [W:] B. W. Wołoszyn (red.), Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN, Kraków: 41-50.

Bernard, R., 1994. Dekady Spisu Nietoperzy (1989-1992) na Pomorzu Zachodnim. [W:] B. W. Wołoszyn (red.), Zimowe spisy nietoperzy w Polsce: 1988-1992. Wyniki i ocena skuteczności. Centrum Informacji Chiropterologicznej ISEZ PAN, Kraków: 29-40.

Bernard, R., A. Gawlak & A. Kepel, 1998. The importance of village wells for hibernating bats on the example of a village in north-western Poland. Myotis, 36: 25-30.

Bernard, R., Samoląg J., 2002. Dekady Spisu Nietoperzy 1993-1999 w Strzalinach (północno-zachodnia Polska). Nietoperze, 3 (1): 17-25.

Bernard, R., Samoląg J., 2002. Przyczynek do znajomości długości życia nietoperzy w Polsce. Nietoperze, 3 (2): 290-293.

Ślimaki wodne

Bernard, R. 1994. New localities of the freshwater limpet Ferrissia wautieri (Mirolli 1960) (Gastropoda: Basommatophora: Ancylidae) in Poland. Mitteilungen der deutschen malakozoologischen Gesellschaft, 53: 19-21.

inne

Bernard, R., Musiał, J., Błoszyk, J., 2010. Profesor Jarosław Urbański. Kontekst, Poznań. 96 ss.


Konferencje i sympozja (wybrane)

Bernard, R., Gawlak A., Kepel A., 1996. The importance of village wells for hibernating bats by the example of a village in north-western Poland. VIIth European Bat Research Symposium, 12-16 August 1996, Veldhoven, The Netherlands, Abstracts: 6.

Bernard, R., 1993. Analysis of species composition and distribution of dragonflies in Poland: selected Mediterranean species. The Twelfth International Symposium of Odonatology, Osaka, Japan, August 1-11, 1993, Abstracts of papers: 3.

Bernard, R., 1995. Coexistence of Cercion lindenii (Selys, 1840) (Zygoptera: Coenagrionidae) with some species of Coenagrionidae and Platycnemididae on lakes in the Wielkopolska region, North-Western Poland. [W:] E. Schmidt, R. Rudolph, J. Fey, J. Kaminski (red.), XIII International Symposium on Odonatology, Essen, Germany, 20-25.08.1995, Abstract booklet: 14.

Bernard, R., 1997. An analysis of pulsating occurrence of some allochthonous species of Anisoptera in the northern part of central Europe. Abstracts of papers and posters presented at the XIV. International Symposium of Odonatology, Maribor, Slovenia, July 12-23, 1997: 6.

Bernard, R., Buczyński, P. & Tończyk G., 2002. Stan, zagrożenia i ochrona odonatofauny Polski. Konferencja Naukowa "Ochrona owadów w Polsce - Ekologiczne i gospodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków", Olsztyn, 21-23 września 2002, Streszczenia referatów: 8-9. (referat plenarny)

Bernard, R., Buczyński, P., Tończyk, G. 2006. Ważki jako przedmiot ochrony i kryterium waloryzacji Polsce: stan bieżący. [w:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Ochrona owadów w Polsce - "Badania entomologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody", Zwierzyniec, 3-5 lipca 2006. Materiały konferencyjne: 21-22.

Bernard, R., Schmitt, T. 2007. Ecological and genetic potential of Nehalennia speciosa (Charpentier) and its implications for conservation (Zygoptera: Coenagrionidae). 26. Jahrestagung Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO e.V.), 09.-11. März 2007 Dresden: 10-11.

Bernard, R., P. Buczyński, G. Tończyk & J. Wendzonka, 2010. Verbreitungsatlas der Libellen in Polen: Ergebnisse des Projektes. in: Weihrauch F. & K. Frobel (eds), 29. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO e.V.) 19.bis 21. März 2010 in Rothenburg ob der Tauber, Bund Naturschutz in Bayern e.V.: 18-19.

Bernard, R. & B. Daraż, 2010. Relict occurrence of East Palaearctic Odonata in northern European Russia. in: Weihrauch F. & K. Frobel (eds), 29. Jahrestagung der Gesellschaft deutschsprachiger Odonatologen (GdO e.V.) 19.bis 21. März 2010 in Rothenburg ob der Tauber, Bund Naturschutz in Bayern e.V.: 49.


Granty


Kierownik projektu (1)
Grant - projekt MEiN nr 2 P04C 129 29, projekt własny,
"Struktura i granice zasięgów ważek (Odonata) w Polsce - stan bieżący i zmiany"
termin realizacji: 2005-2009, wykonawcy z trzech uniwersytetów, oprócz poznańskiego także z UMCS w Lublinie (dr Paweł Buczyński) i Uniwersytetu Łódzkiego (dr Grzegorz Tończyk)
Jako ostateczny rezultat projekt został przygotowany i wydany "Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce"

Wykonawca (1)
Grant - projekt MNiSW nr N N304 3400 33, projekt własny,
"Biologia, ekologia i rozmieszczenie zadychry pospolitej (Branchipus schaefferi Fish.) w Wielkopolsce na tle zgrupowań bezkręgowców wysychających zbiorników wodnych.


Ekspertyzy (ważniejsze)

* "Opracowanie projektów raportów do Komisji Europejskiej dotyczących stanu zachowania 5 gatunków ważek (Coenagrion ornatum, Sympecma paedisca, Ophiogomphus cecilia, Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia pectoralis) w regionie biogeograficznym alpejskim"
w ramach projektu pt. "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - faza pierwsza" Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

* "Opracowanie projektów raportów do Komisji Europejskiej dotyczących stanu zachowania 8 gatunków ważek w regionie biogeograficznym kontynentalnym (Leucorrhinia albifrons, Leucorrhinia caudalis, Leucorrhinia pectoralis, Ophiogomphus cecilia, Sympecma paedisca, Gomphus flavipes, Aeshna viridis, Coenagrion ornatum)"
w ramach projektu pt. "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - faza druga" Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

* "Koordynacja monitoringu trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia w Polsce" (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
"Ocena stanu zachowania trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia na wybranych 3 obszarach (Warta, Bóbr, Drawa z Płociczną), na podstawie badanych (zgodnie z ustalona metodyką) wskaźników stanu populacji gatunku i stanu jego siedliska oraz zebranie innych informacji mających znaczenie dla oceny stanu zachowania gatunku (Istniejące i potencjalne zagrożenia, użytkowanie siedlisk, zabiegi ochronne). (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)

* "Opracowanie rozdziału dotyczącego metodyki monitoringu trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia na potrzeby poradnika monitoringu gatunków programu natura 2000."Zadania te w ramach projektu pt. "Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 " (Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)


Aktywności międzynarodowe

1. członek (od 2004 roku) Komisji Gatunków Ginących Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej zasobów (Species Survival Commission IUCN), gdzie pełni rolę eksperta w zakresie ważek Europy w Odonata Specialist Group

2. współpraca naukowa ze specjalistami i ośrodkami zagranicznymi w ramach wspólnych projektów naukowo-badawczych:

R. Bernard - rola wiodąca w projekcie:

* Instytut Ekologii Uniwersytetu w Wilnie (dr Povilas Ivinskis), Litwa, "Atlas rozmieszczenia ważek Litwy", 2005-2009; R. Bernard prowadzi badania na Litwie od 2001 roku (7 wypraw i wyjazdów badawczych), dotychczas opublikowano 6 prac naukowych; w przygotowaniu Krytyczna lista ważek Litwy z komentarzami oraz Atlas rozmieszczenia ważek Litwy
* Instytut Biogeografii Uniwersytetu w Trier (Prof. Dr Thomas Schmitt), Niemcy, "Conservation genetics and phylogeography of an endangered relict Nehalennia speciosa (Odonata)", 2005-2009, pierwsza publikacja (2010) opublikowana w Bulletin of Entomological Research (IF)
* Syberyjski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk w Nowosybirsku (Dr Oleg Kosterin), Rosja, badania odonatofauny największego na świecie kompleksu torfowiskowego Vasyugan (Odonata), 2006-2007, publikacja (2010) w czasopiśmie Odonatologica (IF)

* Uniwersytet w Zürichu (Prof. Dr. Hansruedi Wildermuth), Szwajcaria; "Ekologia, biologia, bieżący stan populacji, przyczyny głębokiego regresu, proponowane kierunki i formy ochrony ginącego gatunku Nehalennia speciosa w Europie", 2004-2006; badania własne w tym kierunku prowadzone już od 1998 roku, współpraca międzynarodowa była ich kontynuacją i zwieńczeniem); dotychczas opublikowano 2 prace naukowe oraz ocenę stanu na Światowej Czerwonej Liście IUCN


R. Bernard - współudział w projektach międzynarodowych
prowadzonych przez innych specjalistów:

* koordynator regionalny Europejskiego Atlasu Ważek (projekt Muzeum Naturalis w Leiden, Holandia i European Invertebrate Survey) na Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię i Białoruś,
* oraz ekspert programu Fauna Europaea (ważki) na Rosję Europejską.
* ekspert i współautor Red List of European Dragonfies