Cordulegaster bidentata

Wylinka. 16.VI.2005; Borownica, woj. podkarpackie.

 

Cordulegaster boltonii

Larwa. VII.2005; Zaborski Park Krajobrazowy, Bory Tucholskie.
Larwa. VII.2005; Zaborski Park Krajobrazowy, Bory Tucholskie.

www.odonata.pl